1 Identificación do Titular

Razón social: FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA.

CIF/NIF: G 15051667

Domicilio social: Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, 15701, Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 534180

E-mail: feuga@feuga.es

2 Obxecto

As presentes condicións regularán o uso que o Titular pon a disposición dos usuarios da web, as cales poderán ser modificadas sen previo aviso, de maneira que se recomenda a súa consulta periódica, mais aínda cando se dispoña a facer un uso efectivo de produtos e/ou servizos.

3 Condicións de acceso e uso

O acceso á web é libre e atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, quen poderá acceder aos contidos ou mesmo porse en contacto cos seus administradores.
O usuario debe pois, ler, entender e aceptar as presentes condicións de uso antes de proceder á navegación e/ou uso dos servizos, o que suporá a súa expresa aceptación e adhesión ás mesmas nos termos e condicións que se expresan a continuación: i) Compromiso de uso dilixente dos recursos, con estrito cumprimento da lexislación vixente, con respecto aos bos costumes e á ”netiqueta”, é dicir, ao conxunto de normas de comportamento xeral en Internet; ii) O usuario aceptará os termos e condicións ou bases de participación dun servizo ou recurso concreto cando estas fosen necesarias, o que será explicitamente requirido no seu caso e; iii) Non poderá facer uso da web fóra dos termos aceptados polas presentes condicións de uso, concretamente para fins ilícitos, contrarios á moral ou á orde pública en calquera das súas expresións, ou constitutivas de delito.

De igual maneira, en caso de permitirse comentarios ou entradas de opinións, o Titular non se responsabilizará en ningún caso das opinións vertidas por terceiros, aínda que se reserva o dereito a retirar ou mesmo non publicar aqueles que resulten ofensivos ou inapropiados ou, na súa falta, cando tivese coñecemento efectivo do contido do publicado.

4 Propiedade Intelectual e Industrial

O Titular posúe todos os dereitos sobre a web, os seus logos, estrutura, imaxes e elementos constitutivos do código obxecto, así como a programación e enxeñería do código fonte. Todos estes elementos, ademais das publicacións incluídas están protexidos pola normativa española e europea sobre propiedade intelectual e industrial.
Queda prohibida calquera reprodución, adaptación, modificación ou comunicación pública da totalidade ou parte dos contidos da web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, mecánico, manual ou outro, sen a autorización expresa do Titular.

5 Protección de datos de carácter persoal

O Titular adoptou todas as medidas de seguridade, tanto técnicas como organizativas, esixidas pola normativa en protección de datos, mais concretamente segundo Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, ou norma que a substitúa e as que a desenvolvan, e o Regulamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos.

Poderá atoparse toda a información a este respecto no apartado denominado Política de Privacidade

6 Lexislación e xurisdición aplicable

As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.