POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Responsable do Tratamento.

O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos completos son: FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA (FEUGA), con domicilio en Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, Campus Vida, 15701, Santiago de Compostela.

2. Datos tratados, finalidades e prazo de conservación.

2.1 Datos tratados.
Aos efectos da solicitude de información ou de contacto co usuario, inscrición en programas formativos Gesci ou Gosci, ou eventual subscrición nos nosos boletíns ou newsletters, deberanse facilitar uns datos cubrindo os formularios dispostos, nos que se indicarán cales deles teñen o carácter de obrigatorio.

Durante a navegación, poderán facilitarse datos como a dirección IP asignada polo seu provedor ou determinados perfís sociais asociados ao usuario.

2.2 Finalidades.

As finalidades serán as seguintes:

1. Contacto: O nome e apelidos, correo electrónico ou o teléfono facilitado para o contacto, serán utilizados para unha efectiva contestación ás cuestións expostas.

2. Inscrición en programas Gesci e/ou Gosci, a xestión en sentido extenso dos devanditos programas formativos e da relación con quen interveña neles.

3. Boletíns ou newsletters: O correo electrónico, o cal deberá ser verificado polo usuario, ou outros similares, como poida ser o teléfono, serán utilizados para a remisión dos boletíns ou newsletters, de acordo aos seus intereses.

2.3 Conservación.

O prazo de conservación será o seguinte:

1. Contacto: o necesario para atender a consulta ou solicitude, ou realizar a xestión ou servizo solicitado.
2. Inscrición en programas Gesci e/ou Gosci: o necesario para xestionar os programas desde o inicio ata o final dos mesmos.
3. Boletíns ou newsletters: desde que preste o seu consentimento ata a retirada do mesmo, o cal poderá outorgarse cantas veces queira.

3. Exercicio de dereitos.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles concirnan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Tamén ten dereito a dirixir unha reclamación ante a AEPD se considera que se fixo un uso indebido dos seus datos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou oporse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Para iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito a feuga@feuga.es, ou a Feuga na Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, 15701, Santiago de Compostela, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente.

No caso de que desexa exercer o dereito de portabilidade, facilitarase eses datos ao novo Responsable.

4. Legitimación do tratamento.

A base legal para o tratamento dos datos facilitados é o consentimento outorgado polo usuario para o tratamento dos seus datos persoais para ou un ou varios fins específicos, así como a de prestarlle os servizos relacionados cos programas Gesci e/ou Gosci e ofrecerlle a información que nos solicite.

5. Destinatarios e cesións.

Estes datos non serán obxecto de cesión a terceiros nin se realizarán transferencias internacionais.

POLÍTICA DE COOKIES

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no dispositivo do usuario ao acceder a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde o devandito equipo. Ao navegar descárganse cookies propias e de terceiros.
Para desactivar o uso das cookies ou modificar a súa configuración debe acceder á configuración do seu navegador web. Aprenda a administrar as cookies aquí: